Batch Year Student’s Name Marks
14 2016-2017
V.Abirami
702/1200
13 2015-2016
R.Mohanasundaram
1101/1200
12 2014-2015
N.Vimala
903/1000
11 2013-2014
B.Arthi
832/1000
10 2012-2013
A.Pandian
868/1000
9 2011-2012
D.Saraswathi
921/1000
8 2010-2011
A.Praveena
780/1000
7 2009-2010
S.Rajeswari
787/1000
6 2008-2009
R.Kathiraj
658/1000
5 2007-2008
R.Manjula
730/1000
4 2006-2007
S.Chandra
826/1000
3 2005-2006
T.Sakthi
821/1000
2 2003-2004
M.Revathi
864/1000
1 2001-2002
M.Prabhu
689/1000

12th Achievers 2012 – 2013

IMG_0023IMG_0024IMG_0027IMG_0068

12th Achievers 2013 – 2014

00004
B. Arthi
832/1000

12th Achievers 2014 – 2015

vimala
N. Vimala
  903/1000