STD X

# Year Student’s Name Marks
1 1992 – 2000
M.Prabhu
312/400
2 2000-2001
M.Revathi
376/400
3 2003-2004
T.Sakthi
362/400
4 2004-2005
S.Chandra
320/400
5 2005-2006
R.Manjula
288/400
6 2006-2007
R.Nakkeeran
301/400
7 2007-2008
M.Ganesh Kumar
328/400
8 2008-2009
K.Dhamotharan
340/400
9 2009-2010
D.Saraswathi
371/400
10 2010-2011
A.Pandian
379/400
11 2011-2012
C.Jayashree
357/400
12 2012-2013
N.Vimala
354/400
13 2013-2014
R.Mohanasundaram
455/500
14 2014-2015
V.Abirami
345/500

 

# Year Student’s Name Marks
1 2001-2002
M.Prabhu
689/1000
2 2003-2004
M.Revathi
864/1000
3 2005-2006
T.Sakthi
821/1000
4 2006-2007
S.Chandra
826/1000
5 2007-2008
R.Manjula
730/1000
6 2008-2009
R.Kathiraj
658/1000
7 2009-2010
S.Rajeswari
787/1000
8 2010-2011
A.Praveena
780/1000
9 2011-2012
D.Saraswathi
921/1000
10 2012-2013
A.Pandian
868/1000
11 2013-2014
B.Arthi
832/1000
12 2014-2015
N.Vimala
903/1000